Algemene Voorwaarden

Kanter Interieurarchitectuur
Ring 13
3222 AE Hellevoetsluis

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1. Alle offertes, opdrachten aan en overeenkomsten met Kanter interieurarchitectuur, hierna te noemen “opdrachtnemer” worden beheerst door deze algemene voorwaarden.
1.2. indien opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zullen deze wijken voor de voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 2 DEFINITIES

2.1 Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan Kanter Interieurarchitectuur te Brielle die met de afnemer/opdrachtgever een overeenkomst aangaat met betrekking tot het geven van een dienst bv. advies, ontwerp ect, dan wel het leveren van interieurartikelen of onderdelen daarvan
2.2 Onder afnemer/opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper of elkeen die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat als bedoeld in lid 1.
2.3 Onder aflevering ( voor montage) wordt in deze voorwaarden verstaan de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen/diensten aan de afnemer/opdrachtgever.
2.4 Onder oplevering ( na montage) wordt in deze voorwaarden verstaan het gebruiksklaar aan de afnemer ( bijv. meubelwerk, interieuronderdelen ect.) zoals is overeengekomen.

Artikel 3 OFFERTES

3.1 Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tot op het moment dat een opdracht of bestelling tot stand is gekomen. Alle offertes gelden, indien anders vermeld staat maximaal 30 dagen. Bij offerte is nooit inbegrepen de door overheid in rekening te brengen heffingen zoals legeskosten, doorberekende adviezen van welstandcommissie en dergelijke.
3.2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren diensten, goederen en de te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)-prijzen de termijn waarbinnen de dienst, aflevering en/of oplevering zal plaats vinden.

Artikel 4 OVEREENKOMSTEN

4.1 Tot standkoming: De overeenkomst tot levering van diensten, interieurproducten ect. dan wel onderdelen daarvan, komt tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de afnemer/opdrachtgever. Indien dit mondeling geschiedt, dan geldt de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, onder vermelding van datum als bewijs van opdracht.
4.2 Wijzigingen in offertes en overeenkomsten zijn slechts bindend voor opdrachtnemer , indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
4.3 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met aflevering of met nakoming van de overeenkomst voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van de afnemer/opdrachtgever te vorderen.

Artikel 5 MEERWERK EN PRIJSSTIJGINGEN

5.1 Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Als meerwerk wordt aangemerkt al het meerdere dat opdrachtnemer boven het aanvankelijke overeengekomene presteert.
5.2 Indien aanvullende werkzaamheden volgens opdrachtnemer onontbeerlijk zijn, is hij gehouden zulks onmiddellijk aan opdrachtgever kenbaar te maken en tot overeenstemming te komen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is zijn werkzaamheden te staken en af te rekenen.
5.3 Prijsstijgingen van loon-en materiaal welke zich voordoen na verlenen van de opdracht zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer en zullen derhalve niet aan opdrachtgever worden doorberekend. Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen/meerwerk en wijzigingen van de opdracht zijn daarentegen voor rekening van de opdrachtgever en zullen op basis van het op dat moment geldende uurtarief en/of materiaalprijs aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6 UITVOERING OPDRACHT

6.1 Opdrachtnemer is gehouden de aan hem gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals een goed opdrachtnemer betaamt. De opdracht omvat alle werkzaamheden, die naar het oordeel van opdrachtnemer nodig of bevorderlijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht.
6.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd opdrachtgever tevoren over de wijze van de taakuitvoering in te lichten, tenzij dit in strijd is of zou komen met de aard van de opdracht.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Zo lang de opdrachtgever/afnemer geen volledige betaling, terzake van de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde heeft verricht, blijven de geleverde goederen eigendom van opdrachtnemer.
7.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst, in het bijzonder de betaling niet nakomt, is de opdrachtnemer na in gebreke stelling gerechtigd de goederen terug te nemen onvermindert het recht van de opdrachtnemer tot het vorderen van kosten, schade en rente.

Artikel 8 LEVERTIJD

8.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen afleveringen/oplevering zal plaats vinden. Indien die termijn in week-en/of maandaanduiding is uitgedrukt, geldt de laatste dag daarvan als overeengekomen leverdatum.
8.2 Een overeengekomen levertijd gaat pas in, als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dient te verstrekken en de evt. overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van de opdrachtnemer.
8.3 Indien de levertijd bij benadering is overeengekomen, is de opdrachtnemer verplicht zij zoveel mogelijk aan deze levertijd te houden, doch hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.
Zodanige overschrijding verplicht de opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft zij de opdrachtgever/afnemer het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 9 INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Opdrachtnemer behoudt zich voor het auteursrecht op en de eigendom van de verstrekte ontwerpen , afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer onverwijld terug gegeven te worden.
9.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die produkten, waaronder begrepen door opdrachtnemer geredigeerde schetsvoorstellen, tekeningen, ontwerptekeningen, “artist impression” tekeningen, werkwijze door opdrachtnemer verstrekte adviezen en andere geestesprodukten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen of te exploiteren. 9.3 Uitzonderingen op het in het tweede lid van dit artikel gestelde kunnen slechts worden gemaakt na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
9.4 Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van €10.000,= voor elke dag dat opdrachtgever in overtreding is.

Artikel 10 BETALING

10.1 Indien niet uitdrukkelijk een ander betalingstermijn is overeengekomen, dienen de betalingen te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de faktuur. De opdrachtgever/afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. De opdrachtgever/afnemer is dan verplicht aan de opdrachtnemer vanaf de valutadatum tot volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over de nog onbetaalde faktuurbedrag.
10.2 Alle kosten die de opdrachtnemer voor het incasseren van de vordering, hieronder ook inbegrepen de buitengerechtelijke kosten, zoals incassokosten, afwikkelingskosten, kosten voor procureur en deurwaarder e.d. komen voor rekening van de nalatige opdrachtgever/afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,=
10.3 Bij aanvaarding van een opdracht op de voet waarvan het door opdrachtgever aan opdrachtnemer terzake verschuldigde bedrag de som van € 5.000,= te boven gaat, heeft laatstgenoemde het recht van opdrachtgever een voorschot te verlangen van minimaal 30% van het “het verschuldigde”bedrag. Dit voorschot dient binnen 14 dagen na dagtekening van de faktuur te worden voldaan.

Artikel 11 RECLAME

11.1 Klachten inzake van de door opdrachtnemer verrichte tekeningen, adviezen en/of goederen dienen, op straffe van verval van ieder recht op reclame binnen 10 dagen na de faktuurdatum, schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend.
11.2 Ingeval van een gerechtvaardige reclame bij diensten zoals advies, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn faktuur, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijke annuleren van de onderliggende overeenkomst. Laatste bij eenvoudige mededeling aan opdrachtgever, zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onder evenredige restitutie van het door opdrachtgever terzake reeds betaalde.
11.3 Gebreke aan een gedeelte van het geleverde ( goederen, zoals kastwerk ect.) geven niet. Het recht tot afkeuren van de gehele levering en geven geen grond tot opschorting betaling.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Indien er sprake is van ernstige wanprestatie doordat ernstige fouten door opdrachtnemer zijn gemaakt, bij advies en/of ontwerp, of nalatigheden zijn begaan waardoor schade voor opdrachtgever is ontstaan, zal de opdrachtnemer des vergezocht de schade vergoeden tot een bedrag ten hoogste gelijk aan de helft van het honorarium of de advieskosten van het desbetreffende project.
12.2 Indien de opdracht uit meer dan een project betreft, gelden alleen het honorarium af de advieskosten voor het project waarvan de schade is ontstaan. De kosten voor het verbeteren van onjuist uitgevoerde tekeningen en adviezen zijn voor rekening opdrachtnemer. Aansprakelijkheid voor vervolgschade, van welk aard dan ook, is uitgesloten.

Artikel 13 GARANTIE

13.1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 14 ONTBINDING GOEDEREN

14.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever/afnemer. De opdrachtnemer is gerechtigd een schadevergoeding te eisen van opdrachtgever/afnemer. Deze vergoeding bedraagt de hoogte van de gehele verkoop prijs wanneer de goederen reeds geproduceerd zijn. Is dit niet het geval, dan bedraagt de vergoeding 30% van de verkoopprijs voor de reeds verrichtte werkzaamheden en winstderving.

Artikel 15 DRAAGWIJDTE LEVERINGSVOORWAARDEN

15.1 Door het geven van een order of opdracht aan opdrachtnemer wordt de opdrachtgever/afnemer geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ermee in te stemmen.

Artikel 16 NEDERLANDS RECHT

16.1 op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, ongeacht de plaats en sluiting of levering is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.